Driverless AC - LED light engines deliver improved flicker performance - Bài viết trích trên tạp trí LEDsmagazine

Japanlighting.com - Tạm dịch: Động cơ ánh sáng LED Driverless AC cung cấp nâng cao hiệu suất nhấp nháy(hiện tượng Flicker của đèn LED)